Πιστοποίηση ISO

Η Εθνική Βιβλιοθήκη πιστοποιήθηκε από την BQC για το πρότυπο ISO 9001:2015 στο πεδίο των Δραστηριοτήτων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Με την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς της, η ΕΒΕ ενισχύει την ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών που παρέχει στους Έλληνες πολίτες εκπληρώνοντας με τον ουσιαστικότερο τρόπο τους ιδρυτικούς και ιστορικούς της σκοπούς: τη διαφύλαξη της «εθνικής μνήμης», την ενεργητική προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την προστασία του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία.