Μετάβαση με βιωματικό τρόπο

Η Εθνική Βιβλιοθήκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του προσωπικού της στη λειτουργία του θεσμού, αναθέτει σε εξειδικευμένους συμβούλους τη Στρατηγική Εσωτερικής Μετάβασης. Διοργανώνει για το προσωπικό της 7 μηνιαία βιωματικά εργαστήρια τετράωρης διάρκειας με σκοπό να διαχειριστεί κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο τις αλλαγές που συντελούνται στη δομή, τις διαδικασίες, την κουλτούρα και τη στρατηγική του οργανισμού.

Στο πρώτο εργαστήριο με τίτλο “Άνοιγμα στο Μέλλον”, το σύνολο του προσωπικού εκφράζει την άποψή του, συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά και συνδιαμορφώνει το όραμα για την επόμενη μέρα της Βιβλιοθήκης.

Το έργο “Εσωτερική Διαχείριση Μετάβασης” πραγματοποιείται με το συντονισμό του Πολύδωρου Καρυοφύλλη (Poka Yio), εικαστικού, συμβούλου στρατηγικής μετάβασης και τη συνεργασία της Στέλλας Γαμβρέλλη, δικηγόρου-διαμεσολαβήτριας, συμβούλου στρατηγικής μετάβασης.